Kuntavaaliteemat

Etusivu

Kajaanin Demarit kuntavaaleissa 2021

”Pidetään huolta Kajaanista, niin Kajaani pitää huolta kuntalaisista”

1. KUNTALAINEN MUKANA PÄÄTÖKSENTEOSSA

Kuntalaisten äänen kuulumista päätöksenteossa, kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa on lisättävä. Viranhaltijoiden, päätöksentekijöiden ja kuntalaisten keskinäisen luottamuksen ja vuoropuhelun lisääminen edistää alueen kehittämistä. Turvallinen ja saasteeton elinympäristö on kuntalaisen perusoikeus. Puhtaan luonnon läheisyys lisää viihtyvyyttä ja päivittäistä hyvinvointia sekä vahvistaa luontoarvojen arvostamista myös tulevaisuudessa

2. JULKISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA ON KUNTALAISEN OIKEUS

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen oikea-aikainen saatavuus, hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä toiminta on kaikenikäisten kuntalaisten oikeus. Kasvaviin mielenterveysongelmiin on puututtava jo varhaisessa vaiheessa. Ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, elämän virikkeisyyden lisääminen ja turvallisuudesta huolehtiminen on oltava osaltaan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävänä.

3. KAJAANIN ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Julkinen sektori on mahdollistajana yritystoiminnan rinnalla elinvoiman ylläpitäjä ja kehittäjä sekä vauhdittaja. Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen, osaajien pysyminen paikkakunnalla sekä osaavan työvoiman saatavuus lisäävät Kajaanin näkyvyyttä sekä elinvoimaa ja vahvistavat aluetaloutta. Työllisyydenhoidon kuntakokeilu avaa uuden mahdollisuuden kainuulaisten nuorten työllistymiseen, osaamisen kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

4. VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS TURVAA HYVÄN TULEVAISUUDEN

Jokaisella lapsella on oikeus virikkeiseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, joka luo pohjan tulevaan opintopolkuun. Peruskoulun jälkeen nuoren on saatava maksuton toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus Kajaanissa, joka lisää nuorten pysyvyyttä ja viihtyvyyttä Kainuussa.