Aluevaalien äänestysaktiivisuudesta

Etusivu,Kirjoituksia

Aluevaalien lähestyessä keskusteluun on noussut vaalien äänestysaktiivisuus. Useissa tutkimuksissa nostetaan esiin kansalaisten vähäinen kiinnostus aluevaaleja kohtaan. Arviot äänestysaktiivisuudesta pyörivät 35-40 % välillä. Hyvinvointialuevaalit ovat ratkaiseva askel Kainuun hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Siksi on tärkeää näyttää, että kainuulaiset pitävät sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja yhdenvartaisuutta tärkeänä. Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, se kuvastaa, ettei hyvinvointipalveluja pidetä tärkeinä. Mikä antaa aivan väärän kuvan palveluiden merkityksestä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä ylläpitämiseen.

Hyvin usein on käynyt niin, että mitä suuremmasta ja kansalaisille merkittävämmästä asiasta on kysymys, kansalaisten kiinnostus asiaan on alhainen. Mistä tämä johtuu? Onko kysymys siitä, ettei asiasta ole annettu riittävästi informaatiota, vai siitä, että asiasta on kerrottu epämääräisesti? Tulevissa vaaleissa on kysymys kainuulaisten hyvinvointipalveluiden saatavuudesta, mikä koskettaa kaikkia Kainuun kuntia ja etenkin kehys-Kainuun kuntia. Kysymys ei ole yksinomaan sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan laajasta palvelutarjonnasta kansalaisten tarvitsemien palveluiden järjestämisessä.


Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Tulevat aluevaltuustot päättävät esimerkiksi perusterveydenhuollon, hammashoidon, mielenterveyspalveluiden, äitiys- ja lastenneuvolan, ikääntyneiden asumispalveluiden, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen järjestämisestä sekä näihin toimintoihin liittyvistä tukipalveluista kuten esimerkiksi puhtaanapidon ja ruokahuollon järjestämisestä. Vastuu palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueille siirtyy vuoden 2023 alussa. Siksi on tärkeää käydä äänestämässä tulevissa aluevaaleissa.