Avaimia talouskasvuun

Kirjoituksia

Maailma on muuttunut viime vuosina erityisen paljon kansainvälisessä taloudessa, työelämässä ja myös ihmisten arvoissa. Hyvinvointivaltion kehitystä uhkaa useat muutokset, keskeisimpinä julkisen talouden kestävyys ja heikentyvä ikärakenne. On käynyt selväksi, että hyvinvointivaltio tarvitsee nyt päivityksiä ehkä enemmän kuin koskaan.

Sosialidemokraattisen liikkeen ydin on ollut aina hyvinvointivaltion kehittäminen. Vaikka yhteiskunnanrakenteiden haasteet ovat valtavat, sosialidemokraatit haluavat uudistaa kuntien velvoitteita siten, että hyvinvointipalvelut toimisivat entistä paremmin. Uudistamiseen tähtää myös ensi vuoden valtion talousarvioesitys, jossa painopisteitä ovat rakenneuudistukset, kasvu ja työllisyys.

Hallitus teki rakenneuudistuksia, jotta työn määrä Suomessa lisääntyisi. Vain työllä voimme turvata palvelut ja tulonsiirrot, kuten lapsilisät tai toimeentulotuet, jotka ovat hyvinvointivaltion tukijalkoja. Työllisyyttä lisää eniten erilaisten kannustinloukkujen poistaminen. Työn vastaanottaminen on jatkossa mahdollista ilman, että pienet tulot aiheuttavat sosiaaliturvan menetystä. Uudistus on tehty niin, että kohta työtön voi saada satoja euroja lisätuloja. Päätös avaa työttömälle mahdollisuuksia osallistua työelämään ja löytää tätä kautta mahdollisesti myös pysyvä työpaikka. Tämä hallituksen erinomainen uudistus saa varauksettoman tukensa myös oppositiopuolueilta.

Työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan parhaillaan keinoja, joilla parannetaan ikääntyneiden työllisyyttä. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi kuntien rooli tulee korostumaan. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella mahdollistetaan yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pääsy aktiivitoimenpiteisiin. Uudistus toteutetaan vuoden 2015 alusta osana kunnissa tehtävän työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkastelua.

Hallitus päätti kevään 2013 kehyspäätöksessä alueellisen kuljetustuen jatkamisesta. Nykyinen kuljetustukiasetus on voimassa tämän vuoden loppuun. Asetuksen voimassaoloa tullaan jatkamaan hallituksen kehyspäätöksen mukaisesti. Keskeisen sisältönsä osalta kuljetustuki tullee säilymään pitkälle nykyisen kaltaisena, eli tukea tullaan myöntämään harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksista Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvan kuljetuksen osalta.

Kuljetustuen tulevaan sisältöön vaikuttavat myös EU:n tulevan rahastokauden 2014-2020 valtiontukisäännöt, joiden valmistelu on meneillään komissiossa. Tulevalla kaudella kuljetusten tukikelpoisuudesta säädettäisiin niin sanotussa yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa, jonka käytettävissä olevan luonnoksen mukaan kuljetuskustannusten tukea voidaan myöntää kansallisen aluetukikartan mukaisilla harvaan asutuilla alueilla.

Periaatteessa kuljetustukea on mahdollista myöntää myös niin sanottuna de minimis -tukena eli vähämerkityksisenä tukena yrityskohtaisen kiintiön puitteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja pyrkii vaikuttamaan valtiontukisääntöjen uudistamiseen siten, että ne mahdollistavat kuljetustuen ja muiden yritystukien myöntämisen Suomen olosuhteiden ja yritystoiminnan ominaispiirteiden kannalta tehokkaalla tavalla.