EU-lainsäädäntö vaatii valvontaa

Kirjoituksia

On epäilty, että EU-lainsäädännön perusteella myönnetty sosiaaliturva aukaisee mahdollisuuksia rajat ylittävälle keinottelulle. Näitä EU-lainsäädäntöön perustuvia mahdollisia väärinkäytöksiä Kansaneläkelaitos on ryhtynyt nyt selvittämään. Erityistarkasteluun on asetettu muun muassa Viroon maksetut perhe-etuudet, koska etuudet ovat Virossa selkeästi Suomen etuuksia heikommat. 

EU-lainsäädännön mukaan perhe-etuudet määräytyvät eurooppalaisen lainsäädännön perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että perhe-etuuksia voi saada samanaikaisesti Suomesta ja muusta EU- tai Eta-maasta. Keskeinen periaate on, että EU-sääntöjä sovellettaessa perheeseen kuuluva työntekijä saa sosiaaliturvan työskentelymaasta kyseisen maan lakien mukaisesti. Myös työntekijän lapsista maksettavien perhe-etuuksien saaminen on sidottu tähän työskentelyvaltioon. Oikeus perhe-etuuksiin perustuu ensisijaisesti lapsen vanhemman tai muun huoltajan työskentelyyn tietyssä maassa, ja vasta toissijaisesti lapsen asumiseen toisessa maassa. EU-lainsäädäntö koskee esimerkiksi lapsilisiä, kotihoidon tukea alle 3-vuotiaiden osalta ja vanhempainpäivärahaa.

On toki tärkeää, että Euroopasta rakennetaan sosiaalisesti kestävää ja perusoikeuksien toteutumista vahvistetaan. Mutta samanaikaisesti on valvottava, että EU-kansalaisten turvaksi luotuja järjestelmiä ei käytetä väärin. Yksi EU:n tärkeä periaate täytyy olla, että jokainen jäsenmaa on vastuussa omasta taloudestaan. Yhteisvastuuta veloista ei hyväksytä. Jokaisen jäsenmaan on yhtälailla vastattava sosiaaliturvajärjestelmänsä valvonnasta, tasosta ja kestävyydestä, jotta myös väärinkäytöksiin voidaan puuttua.

Valvonnan tehostamista varten EU-komissio on julkaissut oppaan, jonka avulla viranomaiset voivat ehkäistä sosiaalitukien väärinkäyttöä. Opas auttaa tarkistamaan, onko maasta toiseen muuttaneella EU-kansalaisella oikeus sosiaalitukiin uudessa kotimaassaan. EU-laissa määritellään muun muassa, mitä tarkoittavat pysyvä asuminen, väliaikainen asuminen ja oleskelu. Kuitenkaan pelkkä opas ei ilahduta, jollei aitoa valvontaa ole olemassa.

Useissa yhteyksissä on havaittu, että EU ei ole suinkaan täydellinen. Siksi myös EU-kritiikki on usein varsin perusteltua. Sosialidemokraatit ovat piirtäneet omat suuntaviivat tulevaisuuden EU:sta. Haluamme kehittää siitä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän, korkean kilpailukyvyn ja työllisyyden unionin. Siksi kasvun ja työllisyyden tehostamisen on oltava Suomen ja myös EU:n ensisijainen tehtävä. Tähän liittyy oleellisesti EU-lainsäädännöllä vahvistetut sosiaalietuudet, joiden uskottavuus on koetuksella, jos etuusjärjestelmät eivät saa kansalaisten luottamusta.