Hankintalaki uudistetaan

Kirjoituksia

Hallitus uudistaa hankintalain hallitusohjelman mukaisesti. Tämä oli yksi sosialidemokraattien keskeinen tavoite hallitusneuvotteluissa. Hallitus tulee nyt lainsäädännöllä selkeyttämään palvelujen tuottamiseen liittyvää kilpailuttamista ja julkisen tuen myöntämisen sääntöjä.

Hankintalain uudistus on julkisten hankintojen kannalta erityisen tärkeää. Julkisia varoja pitää käyttää tehokkaasti ja edistää laadukkaita hankintoja. Nykyinen hankintamenettely on aivan liian jäykkä ja byrokraattinen. Siksi hankintamenettelyjä on tarkoitus yksinkertaistaa ja muun muassa määritellä raamit kuntien, kuntayhtymien, kuntien liikelaitosten ja muiden kunnallisten toimintayksiköiden harjoittamalle elinkeinotoiminnalle niille aloille, jotka kilpailevat markkinoilla yritysten kanssa.

Nykyisellään hankintaperusteena pidetään pääsääntöisesti halvinta hintaa. Hankintalaki uudistetaan nyt sosialidemokraattien vaatimusten mukaisesti siten, että erilaiset laatutekijät otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Lisäksi kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa.

Kilpailupolitiikassa arvioidaan SGEI-normiston (yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut) vaikutus ja säädetään mahdollisesti puitelaki, jonka tarkoitus on parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten toimijoiden asemaa osana julkisia hankintoja. Tämä tarkoittaa muun muassa lähiruoan asemaa osana julkisia hankintoja. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet osallistua laajoihin tarjouskilpailuihin pitää taata uudessa hankintalaissa selkeästi. Nykyisellään pk-yritykset voivat osallistua julkisiin hankintoihin myös toimimalla tarjouskilpailut voittaneiden toimittajien alihankkijoina, tilaaja voi kieltää aliurakoitsijoiden ottamisen vain pätevästä syystä.

On tärkeää, että uuden lainsäädännön lisäksi hankintaviranomaiset osallistuvat entistä enemmän vuoropuheluun yritysten kanssa. Tämä lisää yritysten luottamusta ja kiinnostusta julkisia hankintoja kohtaan ja täten parantaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia.