Kuljetustuen tukitason muutoksen peruste on oikeudenmukaisuus

Kirjoituksia

Kuljetustuki on aluepolitiikkaa ja tukijärjestelmällä ylläpidetään harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia kustannuksia. Kuljetustukea maksetaan nykyisellään noin 350:lle pk-yrityksen pitkän matkan tavarankuljetuksiin. Kuljetustuen keskiarvo yritystä kohden on noin 5000 euroa vuodessa ja alle 30 yritystä saa tukea yli 100 000 euroa vuodessa.

Koska koko maassa yritysten hakemien kuljetustukien vuotuinen määrä on noussut yli 6 milj. euron tasolle, on työ- ja elinkeinoministeriössä todettu, että nykytasoinen määräraha ei riitä kaikkien kuljetustukien maksamiseen nykyisillä tukitasoilla. Tukitasojen alentamisen tarvetta on lisännyt osaltaan se, että vuodesta 2009 alkaen osa tukipäätöksistä on määrärahasyistä jouduttu siirtämään maksettavaksi seuraavan vuoden määrärahasta. Näiden syiden vuoksi valtioneuvoston antamalla asetuksella kuljetustuen tukitasoja alennettiin 60 %:lla vuoden 2012 alusta alkaen.  1.7.-31.12.2011 tapahtuneet kuljetukset, jotka tulee hakea ELY-keskukselta viimeistään 2.4.2012, sovelletaan vielä entisiä, korkeampia tukitasoja.

Useissa kuljetustuen muutosta arvostelleissa kirjoituksissa on sotkettu kuljetustuen taso ja määrä keskenään. Kuljetustuen määrärahan tasoa ei ole siis leikattu, vaan se on vuonna 2012 edelleen sama 5 000 000 euroa kuin vuonna 2011.

Tukitasojen alentamisen tarkoitus on sopeuttaa tuen ehdot käytettävissä olevaan määrärahaan siten, että määräraha riittäisi kaikkien tukikelpoisten tukien maksamiseen vuosina 2012 ja 2013. Jos tukitasoja ei olisi alennettu, seuraisi siitä arvion mukaan se, että osa tukihakemuksista jouduttaisiin joko kokonaan tai osittain hylkäämään määrärahan loppumisen takia, mikä saattaisi tuenhakijayritykset voimakkaasti eriarvoiseen asemaan.

Ottaen huomioon vuosien 2012 ja 2013 kymmenen miljoonan euron määrärahatason, on katsottu yrityksille oikeudenmukaisemmaksi, että tukitasojen alentamisen myötä tukea voitaisiin maksaa kaikille tukiehdot täyttäville hakijoille uusilla alennetuilla tukitasoilla, verrattuna siihen vaihtoehtoon, että osa hakemuksista mahdollisesti jouduttaisiin kokonaan tai osittain hylkäämään.

Kuljetustuki on tärkeä Pohjois- ja Itä-Suomen yrityksille. Me, kainuulaiset kansanedustajat tulemme tekemään töitä yhteistyössä muiden Pohjois- ja Itä-Suomen kansanedustajien kanssa kuljetustuen lisäämiseksi tämän vuoden aikana.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa.