Lapsen oikeuksia tulkitaan lääketeollisuuden eduksi

Kirjoituksia

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiesitys, joka mahdollistaa lapsen osallistumisen lääketieteellisen tutkimukseen ilman vanhempiensa lupaa. Esityksen mukaan lailla vahvistettaisiin alaikäisen tutkimushenkilön asemaa siten, että lapsi voisi antaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen silloin, kun hän ikänsä, kehitystasonsa ja tutkimuksen luonne huomioon ottaen pystyy päättämään asiasta. Uudistus mahdollistaa myös alle 15-vuotiaisiin kohdistuvan tutkimuksen toteuttamisen ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia silloin, kun lapsi kykenee ymmärtämään tutkimuksen ja tutkimustoimenpiteen merkityksen. Asiaa on arvioitava lapsen ja hänen kehitystasonsa sekä tutkimushankkeen kannalta. Esityksen keskeinen seikka on tutkijan ammattitaito, jolla on esityksen mukaan valta arvioida lapsen itsenäisyys päättää omista asioista.

*****

Alaikäisen lapsen ja nuoren kannalta keskeinen oikeus on YK:n lapsen sopimuksen 12 artikla. Artiklassa turvataan lapsen oikeus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin. Sopimuksen 12 artiklan mukaan sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Sama periaate sisältyy Suomen perustuslain 6 pykälän 3 momenttiin.

*****

Lapset ovat helposti manipuloitavissa ja tämän vuoksi lainsäädännön tarkoitus on suojata lapsia ulkopuolisilta negatiivisilta vaikutteilta ja uhilta. Tämän vuoksi laissa on mm. säädetty, että alle 18-vuotiaalle ei saa myydä alkoholia. Nyt tässä lakiesityksessä oletetaan tutkijoiden pystyvän arvioimaan aukottomasti lapsen kehitystason ja tunnutaan pitävän tutkijoita kaiken näkevinä ja ymmärtävinä. Lakiesityksessä paistaa läpi lääkeyritysten etujen ajaminen. Tukijat ovat tärkeä osa lääkeyritysten etupiiriä ja heille ollaan lakiesityksessä antamassa valtaa ohittamalla lapsen vanhemmat päätöksen teossa.

*****

Lapsilla on taipumus yliarvioida taitonsa ja osaamisensa, tästä on ikäviä esimerkkejä mm. liikenteessä sattuvista tapaturmista. Vanhemmilla on velvollisuus ja vastuu taata lapselle turvallinen elämä, nyt tällä lakiesityksellä ollaan vastuuta siirtämässä lääketeollisuuden tutkijoille. Lääketeollisuus on päättänyt tulkita YK:n lapsen oikeuksien 12 artiklaa omia liiketoimiaan edistävällä tavalla. Toivottavasti eduskunnasta löytyy ymmärrystä hylätä lakiesitys, koska esityksellä ollaan lapsen oikeuksien turvaamisen sijaan, hakemassa lääketeollisuudelle laajempia toimintaedellytyksiä ja liiketaloudellista voittoa.

Kolumni on julkaistu Pohjolan Työssä 19.11.