Ryhmäpuheenvuoroni liikennepoliittisesta selonteosta

Kirjoituksia

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 19.6.2012
Kansanedustaja Raimo Piirainen 

Arvoisa puhemies

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle on sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hyvin linjassa hallitusohjelman painostusten kanssa. Selonteko linjaa riittävällä aikajänteellä ja kattavasti liikennepolitiikkaa maalla, merellä ja ilmassa.  Selonteon pohjautuminen hallitusohjelman kolmeen painopistealueeseen, köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen, julkisen talouden tasapainottamiseen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, on hyvä pohja.

Jo viime vaalikaudella sosialidemokraatit vaativat, että Suomen liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä. Nyt tehtävien päätösten vaikutukset ulottuvat jopa 50 vuoden päähän.  Liikennepolitiikkaa on vuosikausien ajan tehty liian lyhyellä, vain yhden vaalikauden tähtäimellä. Se on ollut liian tempoilevaa (esim. SK-OL perusparannus ja KOK-YV kaksoisraiteen rahoitusongelma) ja kokonaiskuva on ollut puutteellinen.

Koska liikennepolitiikan toimet ovat erittäin pitkäaikaisia, tulee hankkeita tarkastella hallituskausien yli. Hallituksen on noudatettava hallitusohjelman linjausta, että vaalikauden alussa vireillä olevat hankkeet viedään tämän vaalikauden aikana loppuun. Liikennepoliittinen selonteko edustaa nyt viisaasti kaukonäköisyyttä linjaten rahoituksen ja muut ratkaisut riittävän kauaksi.

Liikennepolitiikassa on etsittävä talouden niukkuudestakin huolimatta tasapaino tämän päivän ja tulevaisuuden liikennepoliittisten ratkaisujen välillä. Liikenneväylien lisäksi joukkoliikenteen kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista. Joukkoliikenteen ketjutukset on saatava toimiviksi ja myös laadun sekä hinnan tulee olla kilpailukykyisiä.

Liikennepolitiikkaan kaivataan myös kykyä vastata tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin ja ohjata liikenneverkkojen palvelutasoa näitä kohti. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat vaativat tuekseen tietoa ja ymmärrystä.

Tarvitsemme liikenteeseen myös lisää älyä. Liikenteen logistiikan kehittämisessä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Liikenneratkaisut luovat toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnille. Liikenneratkaisut ovat osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan koko maan ja sen eri alueiden kilpailukykyä. On tärkeää tarkastella kehittämistä maankäytön, liikenteen ja palveluiden kokonaisuuden näkökulmasta. Toivottavasti tuleva kuntauudistus tuo tähän yhdyskuntarakenteen kehittämisen osalta parannusta.

Ratkaisuissa on huomioitava myös globaalin elinkeinoelämän tarpeet, jotka muuttuvat huomattavasti tiheämmällä syklillä kuin liikenteen ratkaisut. Investoinnit ja niihin sitoutuvan pääoman käyttö on saatava hyödynnettyä nykyistä tehokkaammin.

Sosialidemokraattien mielestä Venäjän ja pohjoisten yhteyksien strateginen merkitys olisi voitu ottaa jo tässä voimakkaammin huomioon alueen vahvuudet huomioiden. Pohjois-Suomessa on mittava liikennejärjestelmien kehittämisen tarve luonnon raaka-aineresurssien lisääntyvän hyödyntämisen johdosta. Myös ns. Koillisväylän avautuminen tarkoittaa merkittävää kuljetuslogistiikan muuttumista ja mittavia mahdollisuuksia myös Suomelle. Aasian markkinat on helpommin saavutettavissa Pohjois-Suomen kautta, ei vain suomalaisille, vaan muillekin. Tämä edellyttää Itä- ja Pohjois-Suomi-työryhmän esityksen mukaista toimivaa ratayhteyttä Jäämerelle.

Euroopan laajuisen TEN-T ydinverkon laajuudesta ja rahoituksesta käydään parasta aikaa neuvotteluja. Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto on nostanut perustellusti esille Savon radan ja 5-tien sekä Oulu – Vartius käytävän nostettavaksi TEN-T ydin verkkoon jo olemassa olevien Pohjanmaan radan ja 4-tien sekä Pietarin käytävän lisäksi.

Selonteko antaa suuntaviivat, miten lisätään rataverkon välityskykyä, toimintavarmuutta, täsmällisyyttä ja turvallisuutta. Raideliikenne on tämän hallituksen toimesta nostettu vihdoinkin painopistealueeksi. Raideliikenteen välityskyvyn parantaminen lisää täsmällisyyttä ja liikenteen solmukohtien avaaminen tuo lisää tehokkuutta, jota mm. Riihimäen kolmioraide ja pisara-rata edustaa. Rataverkon kehitystyössä on myös varauduttava yllättäviin ja arvaamattomiin tapahtumiin, jolloin myös joukkoliikenteen toimintavarmuus on turvattava. Raideliikenteen kilpailuttamiseen henkilöliikenteen osalta valtionneuvosto ottaa kantaa vasta työryhmän selvityksen jälkeen. On syytä hyvin huolellisesti ja kriittisesti selvittää kilpailun mahdollisen avaamisen vaikutukset raideliikenteen toimivuuteen.

Kehysmietinnön mukaan ollaan luomassa erillistä Venäjä-strategiaa. Hankkeet Venäjän rajan yli kulkevan kaupan ja turismin lisäämiseksi ovat tervetulleita.

Merenkulun merkitys Suomen elinkeinotoiminnan kilpailukyvylle on erittäin merkittävä. Viennin kannalta keskeisten satamien ympärivuotinen toimintakyky on säilytettävä ja niiden kilpailukykyä on lisättävä mm. väyliä syventämällä. Kauppamerenkulun kilpailukykyisyys turvattava.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä selonteko on oikeansuuntainen ja linjaa hyvin hallitusohjelmassa todettuja painotuksia sekä antaa selkeän kuvan hallituksen tahtotilasta.