Raimon eduskunnassa pitämä puheenvuoro tuulivoimasta

Kirjoituksia

Arvoisa puhemies! Ed. Ahonen puhui hyvin puurakentamisesta, ja todella lämpimästi kannatan tämän suuntaista ajatusta. Puhun kumminkin nyt tuulimyllyistä.

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on asetettu tavoitteet Suomen uusiutuvalle energialle. Komission asettaman tavoitteen mukaan Suomen on tuotettava 38 prosenttia energiasta uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimalle hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa strategiassa tästä on asetettu tavoitteeksi 2 000 megawatin nimelliskapasiteetti. Suomessa on käytössä nyt 144 megawattia tuulivoimaa, joka vastaa noin 0,3:a prosenttia maamme sähkönkulutuksesta. Tuulivoimalan polttoaineena on tuuli, uusiutuva energia, joka on ilmaista. Tuulta ei tarvitse tuottaa eikä kuljettaa. Vettä ei tarvita jäähdyttämiseen eikä jätevettä tuoteta. Sähköä tuotetaan ilman kasvihuonekaasuja ja muita ei-toivottuja jätteitä, kuten tuhkaa ja lietettä. Kerrassaan mainiota, ja tämä kaikki toteutuu nykytekniikalla.

Arvoisa puhemies! Tuulivoimamarkkinat ovat vahvassa kasvussa. Eräiden arvioiden mukaan maailmanlaajuiset tuulivoimamarkkinat tulevat nelinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä. Arvoltaan tämä tarkoittaa 200 miljardin euron kokonaismarkkinoita. Tuulivoiman käyttöönotto uusiutuvana energiana on siis vahvassa kasvussa, mikä on Suomen mahdollisuus ja asema kansainvälisessä kilpailussa. Kuinka valmis maamme ympäristöpolitiikka on vastaanottamaan tuulivoimamarkkinoiden kasvun haasteet?

Arvoisa puhemies! EU-maissa tuulivoima työllistää nyt 188 000 henkeä, ja suurimmat tuulivoiman tuottajat ovat Saksa, Tanska ja Espanja. Näissä maissa on 74 prosenttia tuulivoiman työntekijöistä. Suomessa tuulivoima-ala työllistää nyt noin 3 000 henkeä, jotka ovat pääosin komponentti- ja materiaalivalmistuksessa. Tuulivoima-alan liikevaihto oli vuonna 2008 noin miljardi euroa. Viennin osuus oli tästä noin 90 prosenttia. Tuulivoimassa on suuret mahdollisuudet suomalaiselle teollisuudelle. Meidän täytyy vahvistaa tuulivoimaosaamistamme ja luoda teollisuudelle edellytykset kasvattaa toimialaa. Eräiden arvioiden mukaan tuulivoima voisi Suomessa työllistää vuonna 2020 jopa 30 000 henkilöä, jolloin toimialan markkina-arvo olisi noin 12 miljardia euroa.

Arvoisa puhemies! Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän pitää ponnistella ja luoda toimialalle vakaa investointi-ilmapiiri ja tukea pitkäjänteisesti teknologian kehittämistä. Tuulipuistot merellä, sisämaassa ja arktisilla alueilla täytyy olla yhteisenä tavoitteenamme, jotta tavoite toteutuu. Tämä vaatii vahvaa julkista tukea. Me sosialidemokraatit olemme valmiita tekemään kaikkemme, jotta EU:n asettamat tavoitteet tullaan saavuttamaan.