Suomen energiaratkaisut

Kirjoituksia

Energiapolitiikassa ja aivan erityisesti sähkön tuotannossa on perusteltua tavoitella omavaraisuutta. Suomen riippuvuus Venäjän tuotetusta ydinsähköstä ei ole huoltovarmuutemme kannalta kestävää. Monipuolisuus sähkön eri tuotantotavoissa on viisautta ja siihen eduskunnassa tehtävillä päätöksillä on nyt pyritty. Kansakuntamme tulevaisuus on myös uusiutuvien energialähteiden käytössä ja tätä tietä on nyt syytä tasoittaa.

Kasvupolitiikan ja työllisyyden kannalta ja kasvihuoneilmiön pysäyttämisen kannalta nyt tehdyt energiapäätökset ovat ratkaisevan tärkeitä. Sosialidemokraatit tähtäävät energiaa säästävään, energiaa tehokkaasti käyttävään ja aikaa myöten vain uusiutuvia energialähteitä käyttävään yhteiskuntaan. Tähän tavoitteeseen tulee edetä vastuullisella ja realistisella toimintamallilla.

Kasvupolitiikan ja työllisyyden, sekä tulevan hyvinvointimme kannalta nyt tehdyillä päätöksillä on äärettömän suuri vaikutus. Yhtäaikainen ratkaisu sekä uusiutuvan energiatuotannon – erityisesti tuulen ja bioenergian – käytön vauhdittamisesta, hiilen käytön alasajosta ja päästöttömän ydinenergian käytön lisäämisestä, ovat välttämättömiä ilmastomuutoksen rajoittamisessa.

Energiaratkaisujen kovat reunaehdot rajoittavat radikaalisti ilmakehään siirtyvien kasvihuonekaasujen määrää ja tähän liittyen välttämättömyydestä siirtyä uusiutuviin ja päästöttömiin energialähteiden käyttöön. Luopuminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä on historiallinen välttämättömyys. Tämä koskee sekä hiiltä että öljyä. Niistä aiheutuvat päästöt ovat keskeinen tekijä maapallon ilmaston lämpenemisessä, jäätiköiden sulamisessa, vedenpinnan nousussa ja koko elinympäristömme muutoksessa. Sosialidemokraatit asettivatkin edellisellä vaalikaudella tavoitteeksi öljyvapaan Suomen aikaansaamisen vuoteen 2030 mennessä. Näen, että tätä tavoitetta kohti mennään myös nyt käsittelyssä olevalla energialinjauksella.

Haastava tavoitteemme lisätä lähes 10 prosenttiyksiköllä uusiutuvan energian käyttöä edellyttää, että huolehdimme metsäteollisuuden hyvistä toimintaedellytyksistä ja mahdollistamme metsäteollisuuden kehittymisen biopohjaisena, korkeaan osaamiseen perustuvan teollisuudenalana myös jatkossa. Uusiutuvan energian käytön lisäämisessä tulee eri energiavaihtoehdoille – tuuli, vesi, aurinko, bioenergia – antaa toisistaan riippumattomat kehitysmahdollisuudet. Tarvitsemme uusiutuvissa energialähteissä ennen muuta voimakkaita tutkimuspanostuksia ja myös investointitukia, jotta asetetut kunnianhimoiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Suomalaisten veronmaksajien rahaa on aina käytettävä tehokkaimmilla mahdollisella tavalla. Puun energiakäytön tukemisessa on syytä olla erityisen tarkkana, ettemme ammu itseämme tuiki tarpeellisia vientituloja ja hyvinvointia koko maahan tuovan tärkeän teollisuudenalan puujalkaan. Jaan tässä asiassa täysin metsäteollisuuden ilmaiseman huolen. Kokonaista puuta ei pidä ohjata kattilaan poltettavaksi, jos tuon puun jalostus sahoilla tai paperitehtaissa tuottaa nelin tai jopa kymmenkertaisen arvonnousun.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun paikallislehdissä 13.7.2010