Tiedote: Oulujärven tulvien hallinta

Kirjoituksia

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok) on vastannut kansanedustaja Raimo Piiraisen (sd) kirjalliseen kysymykseen (KK 620/2012 vp) Oulujärven tulvien hallinnasta.

Vastauksessa ministeri Koskinen totesi, että maa- ja metsätalousministeriön asettama tulva-asetustyöryhmä ehdotti jo loppuraportissaan (mmm 2010:7) vesilakia tarkistettavaksi siten, että vesitaloushankkeita voitaisiin nykyistä paremmin sovittaa yhteen sekä tulva- että kuivuustilanteiden varalta.

Ehdotuksen mukaan vesilakiin lisättäisiin uusi säännös voimassa olevien lupien tarkistamisesta. Sen mukaan luvan määräyksiä voitaisiin tarkistaa tai antaa uusia lupamääräyksiä, jos se olisi tarpeen vesistöalueella tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvien yleiseltä kannalta haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Samalla lupamääräykset voitaisiin sovittaa yhteen muita hankkeita koskevien määräysten kanssa tulva- ja kuivuusriskien hallitsemiseksi koko vesistöalueella tai sen osassa.

Vesilaissa säädettäisiin myös menettelystä, jolla hankkeiden yhteensovittamisen tarve ja toteuttamistavat selvitettäisiin suunnitelmallisesti. Ehdotuksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi yhteistyössä hankkeista vastaavien kanssa tarvittaessa selvityksen sellaisista tulva- ja kuivuushaittojen vähentämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, jotka voitaisiin toteuttaa vesitaloushankkeiden yhteydessä.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on, että työryhmän ehdotuksiin perustuva hallituksen esitys vesilain muuttamiseksi voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2013.