Työ tuo hyvinvoinnin

Kirjoituksia

Suomalainen hyvinvointi perustuu työlle, kasvulle ja luottamukselle. Suomalaisella työllä aikaansaadun hyvinvoinnin tulee näkyä nykyistä paremmin kansalaisten arjessa. Hyvinvointi Suomessa on rakennettu oikeuden ja kohtuuden periaatteella. Ne ovat edelleen käypäset arvot oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen.

Suomi saadaan liikkeelle muuttuneen maailmantalouden jälkeen vain työtä tekemällä. Työurien pituus on Suomen tulevaisuuden haaste ja työuria on jatkettava ensisijaisesti työelämää kehittämällä. Lakisääteistä vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei ole tarvetta tällöin nostaa. SDP pitää tästä vaatimuksesta tiukasti kiinni, eikä tule suostumaan hallitukseen joka nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

Työn pitää olla ihmiselle muutakin kuin toimeentulon lähde. Työ on yhteenkuuluvuutta joka tuo uusia ystäviä, työ opettaa ja avaa uusia näkökulmia elämään. Työ on tapa kantaa vastuuta perheestä, itsestä, läheisistä ihmisistä ja yhteiskunnasta. Työ on meille kaikille tärkeä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Suomeen parempia työoloja ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työ ja perhe-elämä on voitava yhdistää joustavasti. Työ on myös arvostamista. Ansaitsemme parempaa johtamista ja lisää päätösvaltaa omaan työhömme.

Työn on joustettava nykyistä enemmän ihmisten ehdoilla. Ikääntyville ja osatyökykyisille on luotava heille sopivat mallit osallistua työelämään. Ikääntyville se tarkoittaa sitä, että omista työajoista on voitava päättää nykyistä joustavammin. Työaikapankit on vakiinnutettava laajaan käyttöön. Jokaisella on oltava oikeus räätälöidä työaikansa yhteistyössä työnantajan kanssa itselleen sopivaksi.

Vuokratyöntekijät ovat nyt markkinavoimien armoilla ja vuokratyöntekijöiden asemaa työmarkkinoilla täytyy parantaa. Vuokratyöntekijöille on otettava käyttöön parempi työsuhdeturva sekä takuupalkka. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus lomaan. Ratkaisu tähän on lomapankki, joka takaa myös pätkätyöläisille loman.

Työpaikkojen työsuojelu on kaikkien vastuulla. Laadukkaasta työsuojelusta ja työehtojen valvonnasta on pidettävä kiinni. Tämä vaatii ammattijärjestöjen vahvaa asemaa sekä työntekijöiden edustajien toimintaedellytysten turvaamista. Ammattiliitoille on annettava kanneoikeus vahvistamaan työntekijöiden oikeusturvaa.

Työn on oltava aina kannattavaa ja palkalla pitää tulla toimeen. Työn verotuksen pitää olla kannustavaa, eikä työtä pidä verottaa nykyistä ankarammin. Tasavero kehitys on torjuttava, palkansaajien ostovoimaa heikentävät arvonlisäveron ja energiaverojen korotukset on lopetettava ja korvattava oikeudenmukaisemmalla verotuksella. Se kenellä on enemmän, maksaa enemmän.

Harmaata taloutta on katsottu Suomessa liian kauan läpi sormien. Työelämässä on noudatettava Suomen lakeja ja yhteisiä pelisääntöjä. Harmaan talouden torjunnan työkalu, tilaajavastuulaki on uudistettava niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun toiminnasta. Työsuojelulle on taattava riittävät resurssit, jotta epäreilu kilpailu voidaan kitkeä pois ja ulkomaisen työvoiman oikeuksien loukkaaminen vähenee.