Vanhuspalvelulaki ikäihmisten turva

Kirjoituksia

On tavallaan surullista, että Suomeen täytyy laatia vanhuspalvelulaki. Ikäihmiset ovat maamme rakentajia, ja heille jokaiselle kuuluu inhimillinen vanhuus. Lain säätäminen on tutkimusten mukaan välttämätöntä, mitkään laatusuositukset eivät ole korjanneet vuosikausia kestäneitä vanhustenhoidon puutteita ja laiminlyöntejä.  Laiminlyöntejä vanhustenhoidossa on löytynyt eri selvityksissä useasta hoitopaikasta, tekeviä ja osaavia käsiä oli tarpeeseen nähden aivan liian vähän.

Vanhuspalvelulain luonnoksessa lähtökohtana on iäkkään henkilön kokonaisvaltainen toimintakyky, ei ikä. Joku tarvitsee palvelutarpeen arviointia ja kuntouttavia toimenpiteitä jo 65-vuotiaana, joku toinen ei välttämättä vielä 85-vuotiaanakaan. Vanhuspalvelulaki takaa ikäihmisille palvelutarpeen arvioinnin sekä asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen. Tämä asettaa monipuoliset vaatimukset henkilökunnan määrästä ja tietotaidoista. Henkilökunnan ammattitaidolla ja osaamisella on usein suurempi merkitys kuin käsiparien määrällä. Esimerkiksi kuntouttavan hoidon toteuttaminen tai muistisairaan kohtaaminen ja auttaminen edellyttävät hyvää ammattitaitoa ja osaamista, jota ei voi olla ilman asianmukaista koulutusta. Vaikka varsinaiseen lakiesitykseen ei kuulu henkilöstömitoitukset, ne voidaan tarvittaessa määritellä myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ihmisiä pitää myös kuunnella, tähän lain valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota. Palveluiden käyttäjää eli vanhusta ja hänen läheisiään sekä omaisiaan kuunnellaan hoitoa koskevissa päätösten valmisteluissa. On hyvä, että laissa korostetaan palvelutarpeen arviointia ja vahvistetaan oikeutta palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin. Kunnan tulee osoittaa oma vastuutyöntekijä ja antaa tarvittavat palvelut viipymättä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua niiden myöntämisestä.

Vanhusten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Vanhukset ovat myös aikaisempaa parempikuntoisempia ja elävät pidempään. On tärkeää, että laki turvaa jokaiselle mahdollisuuden ikääntyä turvallisesti, ylläpitää toimintakykyään ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Lain toteutuminen on kuntien vastuulla.  Ikäihmiset luottavat kunnallisiin palveluihin ja heidän mielipidettään tulee kunnioittaa, tähän heillä on täydet oikeudet.