Vappupuhe Kajaanissa

Kirjoituksia

Hyvät toverit, ystävät, kuulijat,

Suomessa on juuri käyty eduskuntavaalit ja Suomen kansa on viitoittanut uuden suunnan, millä Suomea tullaan viemään eteenpäin seuraavat neljä vuotta. Vai tullaanko? – Sekin on aiheellinen kysymys tässä tilanteessa. Oikeistohallitus tyhjensi hallituskaudellaan valtion kassan ja eriarvostuspuuhissaan siirsi kansankunnan hyvinvointia verotuksen keinoin paremmin voivalle kansanosalle. Eriarvoisuus on kasvanut Suomessa uhkaavasti ja nyt tälle kehitykselle laitetaan piste. SDP haluaa tehdä Suomesta kaikkien hyvinvointivaltion ja vaalitulos osoittaa, että kansalaiset ovat samaa mieltä. Demokratia voitti ja nousi vaaleissa pääosaan, hyvä näin.

Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus nousi valtakunnan tasolla hieman yli 70 %, mikä on todella hyvä asia. Kansa on päässyt sanomaan sanottavansa ja pulinat pois, näin kuuluu kulumaton sanonta vaalien jälkeisestä ajasta sekä tuloksesta. Kainuun osalta olisin toivonut hieman korkeampaa äänestysprosenttia, mutta hyvä näinkin. Saimme sentään näissä vaaleissa merkittävän voiton, saimme eduskuntaan kaikkiaan viisi kansanedustajaa Kainuusta ja mikä parasta kaikki eri puolueista. Näin Kainuun voima eduskunnassa kasvoi merkittävästi.

Hyvät kuulijat,

”- Sodan jälkeisen ajanjakson aikana Keskusta puolue ja Kokoomus ovat muodostaneet kolmesti yhteisen porvarihallituksen 60- ja 90-luvulla sekä nyt vielä tämä 2000-luvun henkitoreissaan oleva toimitushallitus, ja aina on keskustapuolue menettänyt kannatustaan kyseisten hallitusten toiminnan aikana.” Edellinen on vapaalainaus Keskustan vahvan miehen Seppo Kääriäisen kirjoittamasta tekstistä. Käsitykseni mukaan hän on tässä aivan oikeassa. Kokoomus vei ja Keskusta tuli perässä ja vikisi. Porvarihallituksen harjoittama politiikka oli hyvin oikeistolaista, vaikka Keskustan ministerit yrittivät väittää harjoitettua politiikkaa pitkään aikaan sosiaalisemmaksi mies muistiin. Siitä huolimatta eriarvoisuus kasvoi. Hallituksen politiikka oli hölmöläisen peiton jatkamista, annettiin yhdellä kädellä ja otettiin kahdella kädellä, se koski eniten pienituloisia palkansaaja perheitä ja eläkeläisiä sekä ennen kaikkea Keskustan omaa kannattajakuntaa.

Hyvät kuulijat,

Kainuulaisten kansanedustajien tehtävä tulevalla vaalikaudella tulee olemaan todella työntäytteinen. Puolustettavana on monia alueemme toimintoja. Kajaanin ammattikorkeakoulun tilanne on turvattu pariksi vuodeksi, mutta vaarana on Kajaanin ammattikorkeakoulun siirtäminen hallinnollisesti Oulun ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Ammattikorkeakoulutuksen jatkuminen itsenäisenä yksikkönä on turvattava. Myös opettajakoulutuksen palauttaminen Kajaaniin on otettava todella vahvalla asenteella. Opettajakoulutuksen aloituspaikkoja näyttäisi tarvittavan jo merkittävästi lisää. Viimevuoden loppupuolella arvio lisäaloituspaikoista oli 220. Nyt se on noussut jo 450 aloituspaikkaan.

Ministeri Virkkunen pyrki imuroimaan aloituspaikat Jyväskylään. Kysymys on aloituspaikkojen keskittämisestä tiettyjen yliopistojen yhteyteen. Vaativan erikoissairaanhoidon jatkuminen Kainuussa on myös yksi edunvalvontakohde, eikä sovi unohtaa Kainuun prikaatin toimintaedellytysten mahdollistamista ja olemassaoloa maakunnassamme tulevaisuudessa. Pelson vankilan lopetus aikeiden estäminen on myös otettava vakavasti. Näissä kaikissa esille nostamissani toiminnoissa on kysymys työpaikoista ja samalla aluetalouden volyymin kaventamisesta. Kainuulla ja Kajaanilla on oikeus valtionhallinnon työpaikkoihin, siinä missä muillakin maakunnilla. Vuoden 1995-2007 välisenä aikana Kainuusta on hävinnyt yli tuhat ja koko Pohjois-Suomesta n.6000 valtion hallinnon työpaikkaa. Samaan aikaan uudelle maalle on syntynyt noin 6000 valtion hallinnon työpaikkaa. Valtion hallinnon hajasijoittaminen Pohjois-Suomeen ei ole tuonut työpaikkoja, vaan olemme menettäneet niitä merkittävästi.
Hyvät Toverit, ystävät,

SDP:n eduskuntavaali menestyksestä on iloittu aiheesta. SDP nousi hyvällä loppukirillään vaalien toiselle sijalle. Lähtötilanteeseen nähden tämä on hieno saavutus. Arvioni on, jos vaalit olisivat olleet viikkoa myöhemmin, SDP olisi ollut suurin puolue ja näin ollen hallitustunnustelijan roolissa tällä hetkellä. Arvokkaalla toisella sijalla on kuitenkin kääntöpuolensa. SDP:n menestys eduskuntavaaleissa on sodan jälkeisen ajan heikoin, se on tunnustettava, mutta tässä tilanteessa se tuntuu ja pitää käsitellä voittona, torjuntavoittona. Työ sekä oikeudenmukaisuus voittivat, siitä on syytä iloita. Tämän vaalivoiton pitää nyt tuntua kansalaisten arjessa ja viitoittaa Suomelle uutta suuntaa. Työllä tämä hyvinvointivaltio on rakennettu ja työllä se pitää edelleen pitää pystyssä. Työ on parasta sosiaaliturvaa, se on todettu hyvin usein viime kuukausien aikana eri vaalitilaisuuksissa.

Hyvät Kuulijat,

Hallitusneuvotteluissa on käyty alustavia epävirallisia neuvotteluja. Hallitusneuvotteluja johtaa suurimmaksi puolueeksi nousseen kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Kolme suurinta puoluetta kokoomus, Sdp ja Perussuomalaiset ovat kaikki vastanneet myöntävästi tavoitteeksi muodostaa kolmen suuren varaan rakennettu enemmistöhallitus. Miten kolmen suuren varaan saadaan rakennettua toimiva hallitus, ei ole helppo tehtävä. Puolueiden verolinjaukset ovat erilaiset, varsinkin kokoomuksen verolinjaukset erottautuvat Sdp:n ja Perussuomalaisten verolinjauksista. Kokoomuksella painopiste on arvonlisäverojen korotuksissa, jotka ovat ns. tasaveroja ja SDP:lle nämä ei käy.

Hyvät kuulijat, Suomalaiselle työlle SDP sanoo kyllä!

SDP tulee lunastamaan vaalilupauksensa. Suomeen tarvitaan nyt uudenlaista kasvupolitiikkaa, tasavero torjutaan ja eläkeikää ei nosteta. Suomeen pitää saada maailman paras työelämä yhteisöllisyyttä repivien lakkojen sijaan. Lisäksi eläkeläisten ja lapsiperheiden asemaa voidaan parantaa verotuksen keinoin. Kenellä on enemmän, maksaa enemmän, tästä pidetään kiinni. SDP pitää vaatimuksesta tiukasti kiinni, eikä tule suostumaan hallitukseen joka nostaa vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

Suomalainen hyvinvointi perustuu työlle, kasvulle ja luottamukselle. Euroopan velkamaiden talouskriisin varjossa Suomi saadaan liikkeelle vain työtä tekemällä. Työurien pidentäminen on tulevaisuuden haaste ja tämä on tehtävä ensisijaisesti työelämää kehittämällä. Työurien pidentäminen on tärkeää, koska valtio tarvitsee aiempaa enemmän verotuloja valtiontalouden tasapainottamiseksi ja julkisten palveluiden turvaamiseksi väestön ikääntyessä. Työssäolovuosien lisäämiseen on tarjolla inhimillisempiä keinoja kuin mekaaninen eläkeiän nosto. Ikääntyneiden pitäminen pakolla töissä nykyistä pidempään ei ole hyväksi yksilöille, työyhteisöille eikä yhteiskunnalle. Työelämän sisällön kehittyessä lakisääteistä vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei ole tarvetta tällöin nostaa. Se nousee automaattisesti ihmisten jaksaessa työssään pitempään. Työssäolovuosien lisäämisen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme Suomeen parempia työoloja ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työ ja perhe-elämä on voitava yhdistää joustavasti. Työ on myös arvostamista. Ansaitsemme parempaa johtamista ja lisää päätösvaltaa omaan työhömme. Tarvitsemme Suomeen maailman parhaan työelämän!

Hyvät kuulijat!

Työn pitää olla ihmiselle muutakin kuin toimeentulon lähde. Työ on yhteenkuuluvuutta joka tuo uusia ystäviä, lisää sosiaalisuutta, työ opettaa ja avaa uusia näkökulmia elämään. Työ on tapa kantaa vastuuta perheestä, itsestä, läheisistä ihmisistä ja yhteiskunnasta. Tänään juhlimme vappua, suomalaisen työn juhlaa. Mutta suomalaista työtä piinaa nyt globalisaation aikana uudet vitsaukset, mm. harmaatalous joka on meiltä kaikilta poissa. Harmaata taloutta on katsottu Suomessa liian kauan läpi sormien. Työelämässä on noudatettava Suomen lakeja ja yhteisiä pelisääntöjä. Harmaan talouden torjunnan työkalu, tilaajavastuulaki on uudistettava niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun toiminnasta. Työsuojelulle on taattava riittävät resurssit, jotta epäreilu kilpailu voidaan kitkeä pois ja ulkomaisen työvoiman oikeuksien loukkaaminen vähenee.

Moni ihminen tekee uutterasti työtä, mutta palkalla ei aina tahdo tulla toimeen. Palkan tulee olla työehtosopimusten mukainen. Työn verotuksen pitää olla kannustavaa, eikä työtä pidä verottaa nykyistä ankarammin. Tasavero kehitys on torjuttava, palkansaajien ostovoimaa heikentävät arvonlisäveron ja energiaverojen korotukset on lopetettava ja korvattava oikeudenmukaisemmalla verotuksella. Myös työehtosopimusten yleissitovuudesta SDP tulee pitämään tiukasti kiinni.

Hyvät toverit, ystävät,

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat oikeistohallituksen aikana kasvaneet. Toimenpiteet varsinkin yli 50-vuotiaiden työtilanteen korjaamiseksi ovat olleet olemattomat. Valtiovallan on kunnioitettava maamme perustuslakia, joka antaa kaikille oikeuden työhön. Seuraavan hallituksen yksi keskeinen tehtävä on palauttaa ne työllisyystoimet, joilla niin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät saadaan palautettua työmarkkinoille. SDP pitää kiinni tiukastinuorisotyöttömyyden nollatoleranssista. Tässä yhteydessä on kuitenkin Kainuun osalta hyvä todeta. Uusimpien tilastojen mukaan Kainuun nuorisotyöttömyys on laskenut vuodentakaisesta 137 henkilöllä, työttömien määrä on maaliskuun lopun tilanteen mukaan 446 alle 25-vuotiasta työtöntä. Nuorisotyöttömyyden väheneminen Kainuussa te-toimistojen mukaan, johtuu nuorten nykyiseen työmarkkinatilanteeseen osuvammasta kouluttautumisesta ja osaltaan myös siitä, että nuorten tulovirta työmarkkinoille on ikäluokkien pienentyessä supistunut. Vastaavasti yli 50-vuotiaiden työttömyys on pysynyt viime vuoden vastaavalla tasolla noin 2300 työtöntä. Seniorien tieto taidon ja juniorien dynaamisuuden hyödyntäminen tuo yhteiskuntaan lisää sosiaalista ja taloudellista arvon nousua.

Hyvät kuulijat,

Suomen menestyminen on kiinni myös siitä, kuinka kasvupanokset sijoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suomeen tarvitaan uutta sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Eriarvoistumisen tie on katkaistava, tämä tehtävä tulee olemaan uuden hallituksen keskeisin haaste. Julkisten hyvinvointipalveluiden saatavuus ja laatu pitää turvata. Varsinkin pienituloisille ja eläkeläisille on ensiarvoisen tärkeää edulliset julkiset terveyspalvelut. SDP ei tue terveyden- ja sairaanhoidon yksityistämisen ohituskaistoja, niillä synnytetään vain lisää kustannuksia julkisille terveys- ja sairaanhoitopalveluille.

Hyvät kuulijat!

Elämme Euroopan talouskriisin varjossa ja toistaiseksi euroalueen ja EU:n talouspäättäjät eivät ole keksineet kriisin katkaisuun riittävän tehokkaita hätätoimia. Velkojen ja pankkien saneeraukset ovat olleet oikeistohallituksille poliittisesti mahdottomia. Tämän vuoksi euromaiden rahoituskriisi on venynyt ja muuttunut entistä vaarallisemmaksi. Ilmiselvästi ylivelkaiset eurovaltiot eivät selviä tolpilleen ilman velkojen armahdusta tai maksuaikataulun muutoksia. Kriisimaita rahoittaneet pankit tuskin selviät tästä iskusta ilman mittavaa pääomitusta ja Saksan ja Ranskan pääomitustarpeita tukieuroilla on nimenomaan tyydytetty, kun samanaikaisesti itse velkamaat vajoavat yhä syvempään velkasuohon. Nyt on nähty, että kriisimailla on velkaa liian paljon milloinkaan maksettavaksi, joten kriisi ratkeaa suurella todennäköisyydellä vasta velkojen saneerauksiin.

Hyvät kuulijat!

Suomi on uuden ajan kynnyksellä ja peruskivet on muurattava uudelleen. Euroopan talouskriisin varjossa pitää ratkaista millaisin painotuksin tulevaisuuden Suomea rakennetaan. Tehtävää riittää kaikille, muun muassa ikääntymisen haasteet pitää voittaa ja nuorille pitää löytää töitä. Nyt tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, yhteiskuntavastuun kantavia yrityksiä ja samaan suuntaan soutajia. SDP kantaa vastuunsa ja tulee viitoittamaan Suomelle uuden oikeudenmukaisemman suunnan.

Hyvää työn juhlapäivää hyvät kuulijat !