Vapunaaton puhe Haapajärvellä

Kirjoituksia

Hyvät kuulijat,

Ilon hetkinä, mutta myös raskaina aikoina on suomalainen työväki voinut juhlia yhteisten ponnistelujen hedelmiä. Huomenna juhlimme vappua, suomalaisen työn juhlaa. Vappu on myös kansainvälinen työn juhla. Tänään on hieno päivä juhlistaa demokratian rinnalla maailmanlaajuista työväenliikettä. Sosialidemokratia on aina edustanut turvallista muutosta. Järkeä ja tunnetta. Työtä ja oikeudenmukaisuutta. Yli sadan vuoden kypsässä iässä oleva sosialidemokraattinen puolue on jatkossakin keskeinen tekijä uudistuvassa Suomessa. Uudet kannatusluvut kertovat SDP:n politiikan uskottavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, liki kahden prosenttiyksikön kasvu maaliskuusta tähän päivään on huikea nousu.

Vuosi sitten käydyissä eduskuntavaaleissa SDP esille nostama jokaiselle suomalaiselle tärkeä työ sekä oikeudenmukaisuus voittivat, siitä on syytä vieläkin iloita. Vaalivoiton tehtävänä on tuntua kansalaisten arjessa ja viitoittaa Suomelle oikeudenmukaisempaa suuntaa. Työllä tämä hyvinvointivaltio on rakennettu ja työllä se edelleen pidetään pystyssä. Työ on parasta sosiaaliturvaa, se on usein todettu. Suomalaisen työn puolustajia tarvitaan tänään ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Nyt on luotava uutta työtä ja pidettävä huolta työntekijöistä, jotka ovat lomautus- tai irtisanomisuhan alla. Moni suomalainen elää tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa. Työn pitää olla ihmiselle muutakin kuin toimeentulon lähde. Työ on yhteenkuuluvuutta joka tuo uusia ystäviä, lisää sosiaalisuutta, työ opettaa ja avaa uusia näkökulmia elämään. Työ on tapa kantaa vastuuta perheestä, itsestä, läheisistä ihmisistä ja yhteiskunnasta.

Hyvät kuulijat,

Porvarihallituksen virhearvioiden seurauksena Suomen talous ajettiin viime vaalikaudella lähes selkä seinää vasten. Jo vuoden 2011 budjetilla talouden ongelmiin porvarihallitus olisi voinut tarttua, mutta tähän työhön Kiviniemen hallitus ei ryhtynyt, vaikka valtion talouden vakaus horjui ja heikkeni rajusti. Porvarihallitus siirsi näin tietoisesti talousvastuut vaalien jälkeiselle uudelle hallitukselle, jättäen samalla perinnökseen kahdeksan miljardin euron valtiotalouden alijäämän. Hallituksen tehtävänä on nyt pysäyttää valtion velkaantuminen, se on merkittävä asia hyvinvointivaltion tulevaisuutta ajatellen. Sillä vahvistetaan myös Suomen kansainvälistä asemaa. Me osoitamme maailmalle, että huolehdimme itse omasta taloudestamme. Vastuullisen sixpac-hallituksen tehtävänä oli toteuttaa nyt nähdyt mittavat, mutta oikeudenmukaiset talouden sopeutustoimet.

Eduskuntavaaleissa SDP lupasi lopettaa valtion velkaantumisen, kohentaa työllisyyttä, lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta ja vähentää köyhyyttä. Verotuksen uudistaminen oli ajankohtaisempi kuin kenties koskaan aiemmin. Veronmaksukyky täytyi arvioida uudelleen ja hyvinvointivaltiomme rahoituksen on perustuttava oikeudenmukaiseen verotukseen. Kehyspäätöksellä hallitus viitoitti Suomen tulevaisuuden tienviitat kestävälle pohjalle. Vaikka neuvotteluasetelmat ennen kehyspäätöstä olivat vaikeat, voi saavutetusta lopputuloksesta todeta, että työ voitti, oikeudenmukaisuus voitti ja viisas taloudenpito voitti. Hallituksen toimenpiteet tähtäävät erityisesti työllisyysasteen nostamiseen ja työttömyyden vähentämiseen. Hallituksen kehysneuvotteluiden tulokseen voidaan olla erityisen tyytyväisiä, erityisesti SDP:n vaaleissa asettamia tavoitteita saatiin toteutettua.

Sosialidemokraattien merkittävänä saavutuksensa voidaan pitää solidaarisuusveropakettia. Pakettiin sisältyy 100 000 euroa vuodessa tienaavien ansiotuloverotuksen kiristäminen, yli miljoonan euron perintöjä koskeva uusi korkeampi veroluokka sekä suurten eläkkeiden asettaminen verotuksessa samalle tasolle palkkojen kanssa. Kaiken kaikkiaan verotuksessa oikeudenmukaisuus lisääntyy. Suurempi osa veroista kerätään progressiivisen eli tulojen mukaan nousevan verotuksen kautta. Sosialidemokraateille on tärkeää, että verotuksen progressiivisuus lisääntyy. Ensimmäisen kerran sitten 1990-luvun ainoaa progressiivista veromuotoa, tuloverotusta, kiristetään 800 miljoonalla eurolla. Se tapahtuu jättämällä ansiotuloverotuksen taulukkotarkistukset kahtena vuonna tekemättä. Suurituloiset maksavat nyt enemmän veroja. Pienituloisten verotusta kevennetään työtulovähennyksen ja perusvähennyksen kautta.

Hyvät kuulijat,

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja säilyttää kolmen A:n – luottokelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että valtiovelan bkt-suhde on saatava laskuun viimeistään vaalikauden lopussa. Julkisen talouden kestävyysvaje on haastava umpeen kurottavaksi. Julkisen talouden tuottavuutta on parannettava ja tämä tarkoittaa välttämättömiä kuntaliitoksia. Kunnissa erityisen haastavaa on ikääntymisen myötä kasvavat hoiva- ja hoitomenot. Julkisen talouden tasapainon edistäminen edellyttää kunnilta niin rakenteellisia uudistuksia kuin tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä, ja kaikkeen tähän täytyy kunnista löytyä aito tahtotila. Julkista taloutta ei voi tervehdyttää kestävällä tavalla ainoastaan säästöjen ja veron korotuksien avulla. Tarvitaan myös talouskasvua tukevia toimia työllisyyden vahvistamiseksi. Yksi toimi oli kehysratkaisua tukeva työmarkkinaratkaisu, jossa sovituilla toimilla työuria pidennetään yli vuodella ilman, että vanhuuseläkeiän alarajaan kosketaan. Valtion talouden sopeutustarve pienenee päätösten myötä kahdella miljardilla eurolla, tämä on viisasta työmarkkinapolitiikkaa. Suomen menestyminen on kiinni myös siitä, kuinka kasvupanokset sijoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suomeen tarvitaan uutta sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Julkisten hyvinvointipalveluiden saatavuus ja laatu pitää turvata. Varsinkin pienituloisille ja eläkeläisille on ensiarvoisen tärkeää edulliset julkiset terveyspalvelut.

Hyvät kuulijat, nuorten yhteiskuntatakuu on 2010-luvun sosialidemokratiaa

Työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi resursseja kohdennettiin nyt yhteiskuntamme kipupisteisiin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista vahvistettiin kehysneuvotteluissa 52 miljoonaa euroa jo hallitusohjelmassa sovitun 60 miljoonan euron lisäksi. Kaikki nuoret tarvitaan antamaan oman panoksensa yhteiskunnan hyväksi. Nuorten yhteiskuntatakuu edustaa 2010- luvun sosialidemokratiaa sen vuoksi, että siinä sovitetaan yhteen työn tuottavuuden ja työvoiman näennäinen ristiriita jokaista kansan kerrosta tyydyttävällä tavalla. Näen, että kansalaisten tarve työn ja oikeudenmukaisuuden politiikalle tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Uskon, että liikkeemme parhaat päivät ovat edessäpäin. Nuorisotakuussa on kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 1990- laman suurimmaksi erehdykseksi on usein nimetty nuorten unohtaminen. Historian ei saa antaa toistaa itseään ja aiemmista virheistä on opittava.

Hallituksen ratkaisu parantaa yhteiskunnassamme heikoimmassa asemassa olevien tilannetta oli myös historiallisesti merkittävä päätös. Sen arvoa lisää vielä se, että se tehtiin taloudellisesti erittäin haastavassa tilanteessa. Vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa olevien ihmisten auttaminen ja heidän syrjäytymisen ennaltaehkäisy ovat aina uusineet sosialidemokraattisen liikkeen agendan ja pitäneet vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden julkisen keskustelun keskiössä yhteiskunnan muutoksesta huolimatta. Oikeudenmukaista on, että sosiaaliturva jätettiin menosopeutuksen ulkopuolelle. Päätösten oikeudenmukaisuuden helmenä voidaan pitää erästä sosiaaliturvan parannusta. Työmarkkinatuen aviopuolison tuloista riippuva tarveharkinta poistetaan viimein. Ensi vuoden alusta aviopuolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen saamiseen. Hallitus on myös varautunut pienituloisten ihmisten osalta oikeistopuolueiden haluamaan arvonlisäveron korotukseen. Nyt sosiaalietuuksiin tehdään ennen aikojaan indeksikorotukset ja pienituloisten verotusta kevennetään. Eriarvoistavan Suomen suuntaa on nyt muutettu, tämä on hallituksen yksi keskeisin tehtävä.

Hyvät kuulijat,

Nyt on oikea aika panostaa investointeihin. Kehysriihen yksi osa koostui toimenpiteistä, joilla hallitus pyrkii nopeuttamaan talouskasvua ja elvyttää. Hallitus tulee elvyttämään noin 100 miljoonalla eurolla homekoulujen korjauksiin, päiväkoteihin ja sosiaali- ja terveysalan yksikköihin.

Liikennehankkeilla on myös elvyttävää vaikutusta kun ne suunnataan oikein. Hallitusohjelmassa vuosi sitten sovittiin liikennehankkeiden painotuksesta rautatieliikenteen suuntaan. Sk-Ol perusparannus ja Kok- Yv kaksoisraiteen rakentaminen loppuun sovittiin hallitusohjelmassa. Kehysneuvotteluissa ja liikennepoliittisessa selonteossa lisättiin rautatie- kuin myös maantiehankkeita Pohjois-suomeen useilla sadoilla miljoonilla. Vt 22 kehittäminen Oulusta itään, Kontiomäki- Iisalmi-Ylivieska kehittäminen ja Iisalmi-Ylivieska välin sähköistäminen sekä bioenergia ja raakapuuterminaalien rakentaminen.

Lisäksi rahaa saavat kaivannaisteollisuus ja useat Pohjois-Suomen liikennehankkeet, etenkin kauppaa ja elinkeinoa tukevat. Suunnitellut hankkeet voidaan käynnistää nopeasti, ja ne voidaan toteuttaa ylimääräisellä lisäbudjetilla, jota yleensä ei ole tehty, mutta jonka hallitus halusi nyt kehysriihen yhteyteen.

Hyvät kuulijat, SDP rakentaa ihmisläheistä kuntauudistusta

Tulevissa kunnallisvaaleissa puhutaan palveluiden laadusta, saatavuudesta, mutta myös niiden hinnasta ja järjestämistavoista. On tärkeää saada palvelut silloin, kun niitä tarvitsee. On myös tärkeää, että ne ovat laadukkaita. Samalla niiden pitää olla veronmaksajalle myös hinnaltaan kohtuulliset tuottaa.

Me sosialidemokraatit olemme perinteisesti puolustaneet julkista palvelutuotantoa. Niin teemme nytkin. Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä, tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä, estävät syrjäytymistä sekä tuovat turvallisuutta. Pääosa palveluista tuotetaan kuntien toimesta. Näin pitää olla myös jatkossa. Suomen kuntarakennetta ja kuntien tapaa toimia uudistetaan. Kyse on palveluiden turvaamisesta. Samalla kuntademokratiaan osallistuminen on tehtävä ihmisille helpommaksi. Toisaalta julkisten palvelujen käyttäjien oikeuksia kuluttajina on syytä vahvistaa. Peruspalvelut on järjestettävä mahdollisimman lähellä asukasta. Alueiden välistä epätasa-arvoa on vähennettävä. Niin suurten keskusten kuin pienten kylien asukkaiden on saatava ihmisarvoisen vanhuuden tai vastuullisen varhaiskasvatuksen palvelut reiluilla ehdoilla. Suomi tarvitsee taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvoja kuntia. Näin voidaan vähentää byrokratiaa, korjata demokratiavajetta ja toimia vastavoimana markkinavoimille.

Hoivatarpeen kasvu lisää myös tarvetta yhteistyön tiivistämiselle ja palvelurakenteen uudistamiselle.  Kuntauudistus on toteutettava vapaaehtoisuuden pohjalta. Asukkaita on kuultava ja kuntien henkilöstön asema turvattava. Poliittisen luottamuksen kannalta on tärkeää, että kuntalainen voi vaikuttaa asioiden valmisteluun varhaisessa vaiheessa. Monet ristiriitatilanteet ovat vältettävissä, mikäli kuntalaiset kokevat olevansa osallisia valmistelussa ja päätöksenteon kannalta olennaisen tiedon ollessa kaikkien käytettävissä. Kuntalaisten aloitteille on luotava toimivat kanavat ja päätöksenteon vaiheita on voitava seurata läpinäkyvällä tavalla. Osallisuuden varmistaminen ja kansalaisten näkemysten ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen päätöksenteossa on itseisarvo. Kuntauudistuksella on vahvistettava asukkaan vaikutusmahdollisuuksia ja kunnallisdemokratiaa. Sosialidemokraattiset kuntavaaliehdokkaat ovat arjen asiantuntijoita. Teemme työtä oikeudenmukaisten ja toimivien palveluiden puolesta. Eriarvoisuutta tulee vähentää ja hyvinvointieroja kaventaa. Kaikkien uudistusten tavoitteena tulee asukkaan hyvän elämän edistäminen.

Hyvät kuulijat,

Suu säkkiä myöten, velaksi ei voi jatkuvasti elää. Kohtuullisuus on ollut perinteisiä suomalaisia arvoja. Meillä ollaan oltu terveellä tavalla nöyriä ja samalla kovin työteliäitä. Jäntevin kourin tehdystä työstä on annettu kiitos. Keskinäinen luottamus on tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ollut vahvaa, kun on puhallettu yhteen hiileen. Yhteisvastuun tunne on ollut vahva, kun tavoite pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta on ollut kirkas. Ahne kapitalismi on kuitenkin onnistunut nakertamaan tätä kestävää pohjaa. Oman edun tavoittelu, läpinäkymättömyys, suoranainen ahneus ja väärinkäytökset ovat vallanneet alaa. Raha ensin ja ihminen vasta sen jälkeen -ajattelu on vahvistunut. Yksilön asema on heikentynyt, kun nämä yksilön oikeuksia puheissaan kertaavat voimat ovat jyllänneet. Tänä keväänä maan hallitus istui ja teki päätöksiä maan talouden vakauttamiseksi. Velaksi emme voi elää, sen Kreikan tie on näyttänyt. Suomessa talouden vakauttamista ohjaa nyt päätösten oikeudenmukaisuus.  Tästä kiitokset kuuluvat SDP:n viime vaalien äänestäjille. Vaaleissa Työn ja Oikeudenmukaisuuden linja voitti ja Suomen suunta on nyt käännetty parempaan päin. Suomi on eurooppalaisen uuden ajan kynnyksellä ja jokaisen maan on itse muurattava omat peruskivensä kestävälle pohjalle. Suomi on tässä tien näyttäjä. Nyt on ratkaistu millaisin painotuksin tulevaisuuden Suomea rakennetaan. Tehtävää riittää kaikille, nyt tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, yhteiskuntavastuun kantavia yrityksiä ja samaan suuntaan soutajia. SDP kantaa vastuunsa ja on osaltaan viitoittanut Suomelle uuden oikeudenmukaisemman suunnan.

Hyvää suomalaisen työn juhlapäivää!