Ydinvoima ja energiapaketti

Kirjoituksia

Periaatepäätökset ydinvoimahankkeista hyväksytään tai hylätään eduskunnassa heinäkuun ensimmäinen päivä. Periaatepäätökset eivät ole vielä rakennuslupa, vaan päätös siitä, mitkä yhtiöt voivat jatkaa ydinvoimahankkeidensa valmistelua. Oman ydinvoimakantani olen ilmaissut 18.5.2010 eduskunnan ydinvoimalupa periaatepäätöksen lähetekeskustelussa. Mielestäni maamme energiatuotannon pitää olla omavaraista. Ydinenergiatuotantoa ei saa rakentaa yli omien tarpeiden ja luoda siten ydinsähköstä vientituotetta. Perustellusti olisi viisasta edetä yksi ydinvoimahanke kerrallaan. Siksi olen valmis hyväksymään tämän hetkisten tietojen perusteella yhden ydinvoimalahankkeen. Valtion energiapolitiikka johtava virkamies on nyt todettu oikeuskanslerin toimesta esteelliseksi ydinvoimahankkeiden valmistelussa. Onko työ- ja elinkeinoministeriön päätöksien teko ollut neutraalia? Onko valvonta valmistelussa ollut asianmukaista ja voinko päätöksen tekijänä luottaa ilmoitettuihin tietoihin?

Ydinvoimatuotannon ylimitoittaminen tarkoittaisi tarpeetonta ydinjätettä, jota meidän ei pidä tuottaa tulevien sukupolvien huoleksi. Fennovoiman luvan myöntämisen ehtona pitää olla se, että ydinjätteen loppusijoittaminen pitää olla ratkaistuna ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä on kestävää ympäristöpolitiikkaa ja vastuullisuutta lapsiamme kohtaan. Ydinenergiapäätökset ovat pitkävaikutteisia ja päätöksiä tehdessä pitää ottaa huomioon, että vaihtoehtoisten, uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen panostetaan. Tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa nyt vielä tuntemattomia mahdollisuuksia sähköenergian tuottamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan bioenergian ja tuulivoiman käytön lisäämisen tulee olla yksi tavoite tulevaisuuden energiapolitiikassa. Vaikka uusiutuva bioenergiapaketti tuleekin veronmaksajille kalliiksi, positiivista on paketin vaikutus kotimaiseen työllisyyteen. Bioenergian tuottaminen painottuu kuitenkin lämmöntuotantoon, kun suurimmat haasteet maassamme on riittävän omavaraisen sähköenergian saatavuudessa.

Hallituksen esittämä energiapaketti mahdollistaa omalta osaltaan suomalaisen tuulivoimaosaamisen kehittämisen. Investoimalla tuulivoiman kehittämiseen ja tuotantoon on nähtävissä, että tuulivoima-alan työllisyys vaikutus tulee olemaan maassamme merkittävä. Tämän tyyppisillä teknologia-aloilla täytyy olla tavoitteena myös vahvan markkina-aseman saavuttaminen kansainvälisillä markkinoilla. Energiapäätöksiä tehdessä, katseet täytyy suunnata tulevaisuuteen tulevien sukupolvien tarpeet huomioiden. Kotimaista sähkö- ja lämpöenergiaa täytyy olla riittävästi tarjolla, jotta olemme omavaraisia. Pohjois-Suomessa on käynnistymässä uusia merkittäviä kaivos- ja teollisuusinvestointeja, siksi kotimaisesta sähköenergiasta ei saa syntyä vajausta. Energiavaje hidastaisi teollisia investointeja ja jarruttaisi työllisyyden vahvistumista talouskasvun aikana.

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 23.6.